SQL Server’da Suspect Mode’a düşen bir database’i kurtarma

Bir database’in suspect moda düşmesi demek database dosyalarından (mdf,ldf,ndf) en az birini okurken bir sorunla karşılaşmış olması anlamına gelir.

image001.png
Genel olarak bu sorun şu sebeblerden kaynaklanıyor olabilir.

 1. Database dosyaları bozulmuş olabilir.
 2. Sistemde yeterli disk alanı kalmamış olabilir.
 3. Yeterli memory kalmamış olabilir.
 4. Database dosyaları silinmiş ya da işletim sistemi dosyaların kullanılmasına izin vermiyor olabilir.
 5. Server düzgün kapatılmadığı için ya da bir takım donanımsal sorunlar yüzünden dosyalar okunamıyor olabilir.

Bu moda düşen bir database’i normale çevirmek için aşağıdaki komutları kullanırız.

–Database’in statüsünü resetleme komutu. Böylece manuel müdaheleye izin verir.
EXEC sp_resetstatus ‘dbName’;
–Database’i emergency moda çekiyoruz.

image003.png

ALTER DATABASE dbName SET EMERGENCY ;
–Database tablolarında ya da dosyalarında bir bozukluk var mı onu kontrol eden komut.
DBCC checkdb(‘dbNAme’)
–Database’i single moda çekiyoruz.
ALTER DATABASE SET dbName SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
–Database’de bir bozukluk var ise logdaki henüz commit edilmemiş veri varsa bunun kaybına izin verecek şekilde düzenleme yapıyoruz.

–Log dosyası silinir ve yeni bir yeni boş bir log dosyası oluşturulur. Bu sırada log dosyasındaki –kaydedilmeyen veriler silinir.
DBCC CheckDB (‘dbName’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
–Database’i kullanıma açıyoruz.
ALTER DATABASE dbName SET MULTI_USER
Database’imizi artık gönül rahatlığıyla selectleyebilirizSmile

SQL Server’da bilinçli indexleme

SQL Server’da hatta tüm veritabanlarında Index’in ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yoktur sanırım.
Index performansı ile alakalı şöyle bir örnek vereyim.
128 milyon satırlı bir tabloda index yoksa aradığınız bir satırı bulmak için 128 milyon işlem yaparsınız.
Oysa index varsa binary search mantığı ile sistem sürekli ikiye bölme mantığı ile gittiği için aşağıda gördüğünüz gibi 27 işlemde işi bitirir.
1)     128,000,000       /2
2)     64,000,000          /2
3)     32,000,000          /2
4)     16,000,000          /2
5)     8,000,000            /2
6)     4,000,000            /2
7)     2,000,000            /2
8)     1,000,000            /2
9)     500,000                /2
10)  250,000                /2
11)  125,000                /2
12)  62,500                  /2
13)  31,250                  /2
14)  15,625                  /2
15)  7,813                    /2
16)  3,906                    /2
17)  1,953                    /2
18)  977                        /2
19)  488                        /2
20)  244                        /2
21)  122                        /2
22)  61                          /2
23)  31                          /2
24)  15                          /2
25)  8                             /2
26)  4                             /2
27)  2                             /2

Satır sayısı iki katına çıktığında yani 256 milyon olduğunda ise index olmadan arama işlemi 256 milyona çıkarken index li arama işlemi 28 adımda gerçekleşir.
1)     256,000,000       /2
2)     128,000,000       /2
3)     64,000,000          /2
4)     32,000,000          /2
5)     16,000,000          /2
6)     8,000,000            /2
7)     4,000,000            /2
8)     2,000,000            /2
9)     1,000,000            /2
10)  500,000                /2
11)  250,000                /2
12)  125,000                /2
13)  62,500                  /2
14)  31,250                  /2
15)  15,625                  /2
16)  7,813                    /2
17)  3,906                    /2
18)  1,953                    /2
19)  977                        /2
20)  488                        /2
21)  244                        /2
22)  122                        /2
23)  61                          /2
24)  31                          /2
25)  15                          /2
26)  8                             /2
27)  4                             /2
28)  2                             /2

Dediğim gibi indexi bilen bilir de bu hesabı bilmeyenler vardır belki diye bu açıklamayı yaptım.
Indexler yaşayan varlıklar. Yeni kayıtlar eklendiğinde, kayıtlar silindiğinde ya da güncelleme işlemi yapıldığında haliyle bu indexler bozuluyor ve belli zaman aralıklarında bunları güncellemek gerekiyor. Bunun yolu da çok basit. 2 dakikada bu işi yapacak bir planı kod yazmadan oluşturabilirsiniz.
Bu düzeltme işlemi bazen uzun sürüyor ve sistemi kilitliyor ve durdurmak zorunda kalıyorusunuz. Siz hangi tablonun indexlerinin yapıldığını hangi tablonun yapılmadığını bilemiyorsunuz.
Ayrıca hangi tablo indexten önce ne kadar bozuktu, indexten sonra ne kadar düzeldi onu da bilmiyorsunuz.
Yine hangi tablodaki index düzeltme işleminin ne kadar sürdüğünü de bilmiyorsunuz.
İşte bu sorunlara çözüm olması amacı ile bir stored procedure yazdım ve onu burada paylaşmak istiyorum.
Bunun için index işlemini loglamak amacı ile bir veritabanı ve bir tablo oluşturuyoruz.
Örneğin ben burada database i BT diye oluşturdum.
Siz de aşağıdaki script ile oluşturabilirsiniz.

use BT
CREATE TABLE [dbo].[TBLINDEXLOG](
       [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
       [SEQID] [int] NULL,
       [DBNAME] [varchar](50) NULL,
       [TABLENAME] [varchar](250) NULL,
       [BEGDATE] [datetime] NOT NULL,
       [ENDDATE] [datetime] NULL,
       [DURATION] [int] NULL,
       [FRAGMANTATIONBEFORE] [float] NULL,
       [FRAGMANTATIONAFTER] [nchar](10) NULL,
       [ROWCOUNT_] [int] NULL,
       [DATASIZEBEFORE] [int] NULL,
       [INDEXSIZEBEFORE] [int] NULL,
       [TABLESIZEBEFORE] [int] NULL,
       [DATASIZEAFTER] [int] NULL,
       [INDEXSIZEAFTER] [int] NULL,
       [TABLESIZEAFTER] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_TBLINDEXLOG] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
       [ID] ASC
 
)  )

Burada alanları şu şekilde açıklayabiliriz.
ID:Otomatik artan alan
SEQID:Toplu olarak yapılan index işleminde her tablo loglanacağı için bu toplu işlemi takip etme adına koyduğumuz SEQUENCEID değeri.
DBNAME:Hangi database’de index düzeltme yapıyorsak onun bilgisi
TABLENAME:Index düzeltme yaptğımız tablonun adı.
BEGDATE:Index başlama zamanı
ENDDATE:Index bitme zamanı
DURATION:Index düzeltme süresi (ENDDATE-BEGDATE)
FRAGMANTATIONBEFORE:Index yapmadan önceki indexlerin bozukluk oranı.
FRAGMANTATIONAFTER: Index yaptıktan sonraki indexlerin bozukluk oranı.
ROWCOUNT_:Tablodaki satır sayısı
DATASIZEBEFORE:Index yapmadan önce tabloda datanın kapladığı alan
INDEXSIZEBEFORE:Index yapmadan önce tabloda indexlerin kapladığı alan
TABLESIZEBEFORE: DATASIZEBEFORE+ INDEXSIZEBEFORE
DATASIZEAFTER:Index yaptıktan sonra tabloda datanın kapladığı alan
INDEXSIZEAFTER:Index yaptıktan sonra tabloda indexlerin kapladığı alan
TABLESIZEAFTER: DATASIZEAFTER+ INDEXSIZEAFTER

Procedure ümüz ize aşağıdaki gibi. Gördüğümüz gibi içerisine iki parametre alıyor biri tablo adı. Yani ben sadece bir tabloyu ya da adı “LG_“ ile başlayan tabloları index yap diyebilirim.
İkincisi ise fill factor. Bunu da bilen bilir. İdeali 70-80 gibi değerler vermektir ama duruma göre farklı değerler de verebilirsiniz.
CREATE PROC [dbo].[SPREINDEX]    
@TABLENAME AS VARCHAR(1000)=’%’,
@FILLFACTOR AS INT=70
AS
DECLARE @ID AS INT 
DECLARE @SEQID AS INT
DECLARE @BEGDATE AS DATETIME
DECLARE @ENDDATE AS DATETIME
DECLARE @DURATION AS INT
DECLARE @ROWCOUNT AS INT
DECLARE @DATASIZEBEFORE INT
DECLARE @INDEXSIZEBEFORE AS INT
DECLARE @TABLESIZEBEFORE AS INT
DECLARE @DATASIZEAFTER INT
DECLARE @INDEXSIZEAFTER AS INT
DECLARE @TABLESIZEAFTER AS INT 
DECLARE @FRAGMANTATIONBEFORE AS FLOAT
DECLARE @FRAGMANTATIONAFTER AS FLOAT
 
SELECT @SEQID=MAX(SEQID)+1 FROM BT.DBO.TBLINDEXLOG 
SET @SEQID=ISNULL(@SEQID,1)
 
CREATE TABLE #T (NAME VARCHAR(200),ROWS INT,RESERVED VARCHAR(100),DATA VARCHAR(100),INDEX_SIZE VARCHAR(100),UNUSED VARCHAR(100))
 
DECLARE @TABLENAME2 AS VARCHAR(1000)
DECLARE CRS CURSOR FOR SELECT NAME FROM SYSOBJECTS WHERE XTYPE=’U’ AND NAME LIKE @TABLENAME
OPEN CRS
FETCH NEXT FROM CRS INTO @TABLENAME2
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
             SET @BEGDATE=GETDATE()
             TRUNCATE TABLE #T 
             INSERT INTO #T 
             EXEC SP_SPACEUSED @TABLENAME2
 
             SELECT @ROWCOUNT=ROWS 
             ,@TABLESIZEBEFORE=CONVERT(INT,REPLACE(RESERVED,’ KB’,”))
             ,@DATASIZEBEFORE=CONVERT(INT,REPLACE(DATA,’ KB’,”))
             ,@INDEXSIZEBEFORE=CONVERT(INT,REPLACE(INDEX_SIZE,’ KB’,”))
             FROM #T
 
             SELECT @FRAGMANTATIONBEFORE=avg(avg_fragmentation_in_percent) FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), OBJECT_ID(@TABLENAME2), NULL, NULL , ‘LIMITED’) 
       —     WHERE index_type_desc <>’CLUSTERED INDEX’
 
 
             INSERT INTO BT.DBO.TBLINDEXLOG 
             (SEQID, TABLENAME,DBNAME, BEGDATE,ROWCOUNT_,DATASIZEBEFORE,INDEXSIZEBEFORE,TABLESIZEBEFORE,FRAGMANTATIONBEFORE)
             VALUES
             (@SEQID, @TABLENAME2,DB_NAME(), @BEGDATE,@ROWCOUNT,@DATASIZEBEFORE,@INDEXSIZEBEFORE,@TABLESIZEBEFORE,@FRAGMANTATIONBEFORE)
 
             SET @ID=@@IDENTITY 
 
             DECLARE @SQL AS NVARCHAR(MAX)
             SET @SQL=’ALTER INDEX ALL ON ‘+@TABLENAME2+’ REBUILD WITH (FILLFACTOR=’+CONVERT(VARCHAR,@FILLFACTOR)+’)’
             EXEC SP_EXECUTESQL @SQL 
 
             TRUNCATE TABLE #T 
             INSERT INTO #T 
             EXEC SP_SPACEUSED @TABLENAME2
 
             SELECT @ROWCOUNT=ROWS 
             ,@TABLESIZEAFTER=CONVERT(INT,REPLACE(RESERVED,’ KB’,”))
             ,@DATASIZEAFTER=CONVERT(INT,REPLACE(DATA,’ KB’,”))
             ,@INDEXSIZEAFTER=CONVERT(INT,REPLACE(INDEX_SIZE,’ KB’,”))
             FROM #T
 
             SET @ENDDATE=GETDATE()
             SET @DURATION=DATEDIFF(SECOND,@BEGDATE,@ENDDATE)
 
 
             SELECT @FRAGMANTATIONAFTER=avg(avg_fragmentation_in_percent) FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), OBJECT_ID(@TABLENAME2), NULL, NULL , ‘LIMITED’) 
             WHERE index_type_desc <>’CLUSTERED INDEX’
 
             SET @SQL=’UPDATE STATISTICS ‘+@TABLENAME2 
             EXEC SP_EXECUTESQL @SQL  
 
             UPDATE BT.DBO.TBLINDEXLOG SET 
             ENDDATE=@ENDDATE, DURATION=@DURATION, DATASIZEAFTER=@DATASIZEAFTER, INDEXSIZEAFTER=@INDEXSIZEAFTER,
             TABLESIZEAFTER=@TABLESIZEAFTER,
             FRAGMANTATIONAFTER=@FRAGMANTATIONAFTER
             WHERE ID=@ID 
 
 
FETCH NEXT FROM CRS INTO @TABLENAME2
END
CLOSE CRS
DEALLOCATE CRS
 
DROP TABLE #T

Ben bu procedure ü kendi test ortamımda çalıştırdım ve 58 sn sürdü.

vPgY0p.png

Şimdi sonuçlara bakalım.

Aşağıdaki resim en çok bozuk index olan tabloları gösteriyor1EYj9G.png

Bu resim de en çok satır sayıları olan tabloları incelememizi sağlıyor. Örneğin burada LG_217_01_STLINE tablosunu inceleyelim
%31 fragmante olmuş yani indexler %31 oranında bozuk.
159.469 satır var
Index süresi 42 sn sürmüş.
Tablo boyutu indexten sonra 409.368 KB’tan  492.056’a çıkmış. Bu büyüme Fill factor değerinden kaynaklanıyor.

Bu sorgu da işlemin toplam ne kadar sürdüğünü söylüyor. Burada saniyeler yuvarlandığı için 53 olarak getirmiş.
r1gYq1.png

Bu procedure ü de örneğin haftada bir çalışacak bir job haline getirirsek alın size Index maintanance plan.Smile
Umarım anlaşılabilir bir makale olmuştur. Çünkü gerçekten veritabanı ile uğraşanlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Başka bir yazıda görüşmek üzere.

SQL Server’ı restart etmek doğru bir davranış mı?

Sql server her yavaşladığında restart etmek gerek diye düşünenler için ezber bozan çok güzel bir yazı. Eğer gerçekten önemli bir sebebi yoksa sistemi restart etmek sql server a yapılacak en büyük kötülüklerden biri.

Orijinal link
https://www.linkedin.com/pulse/frequent-…y-bruk-1e/

Frequent SQL Server restart, is it a bad practice?
In theory, Microsoft SQL Server never requires a reboot, just like a Windows server, and most of the configuration can take effect immediately.

However, in a few cases, we are obliged to do so:

[*]Windows maintenances;

[*]Enabling/disabling, or changing the configuration of network protocols (using SQL Server Configuration Manager);

[*]Applying of Hotfixes/Patches/Service packs;

[*]tempdb issues which are fixed by the recreation of the file;

[*]Applying startup parameters such as trace flags;

[*]Server authentication mode changes.

Except for the above reasons, a good maintained and healthy SQL Server could happily stay online forever.

In my opinion, restart of the server is probably one of the most damaging things for performance! When we restart SQL server, we get all the memory back to the server OS, completely clean plan cache and wipe out all tempdb. That mean:

 • To take back the memory from Windows OS will take a while. During that period, SQL server will read a lot of data from the disc and upload data back into the memory.
 • A Plan Cache of SQL Server stores the precompiled execution plan for frequently executed of queries. It improves the query performance by reducing a cost of creating and repeatedly compiling of execution plans.
 • All cached query plans are lost and SQL server will need to compile it again. Depending on the workload of the server, it will take a while for SQL server to generate and load back to the cache all execution plans. “New Plan Cache” probably will not contain rarely executed procedures, because all plans will be generated “on the fly” since service is up. Additionally, we risking “to get” bad execution plan.
 • All collected information used to output the Dynamic Management Views (DMV’s) and Functions, about the state of SQL Server, will be lost and cannot be used to monitor the health of a server instance, diagnose problems, and tune performance.
 • Part of SQL Server crash recovery it’s a rollback of uncommitted transactions. SQL Server rollbacks all uncommitted transactions, which degrade the performance and restart process, might take more time to complete the action.
 • In case of a busy server with the high workload, SQL Server restart will perform rollbacks for many queries are start their running before the restart and this process may take a lot of time.
 • Let’s be honest, not every Windows restart finished as we want – happy and fixed all our issues.

[*]

Seems, we have many things to think about, before we will push on the reboot button.
I am not saying that reboot of SQL Server is a bad practice, but often reboot or reboot without good reason, it’s a bad practice.

For the summary, I will use Paul Randal’s quote:
“if you’re regularly rebooting Windows/SQL Server, make sure it’s for a good reason and not just because someone thinks it’s a good thing to do or it’s the chosen way to fix a problem that should be fixed in some other way.”

SQL Server’da Satırları Gruplayıp Yanyana Yazdırma

Veritabanında sorgulama yaparken bazen dikey olarak satır satır gelen verileri yatay olarak virgül ile birleştirerek yazdırmak isteriz.

Basit bir örnek verecek olur isek örneğin iller tablomuz var 81 satır.

1

Bir de ilçeler tablomuz var o da 911 satır.

2

Standart sql bilgimiz ile biz bu tabloları alt alta birleştirebiliriz. Yani aşağıdaki gibi.

3

Oysa biz şöyle bir sonuç almak isteyebiliriz bazı durumlarda.

4

İşte bu yazıda bunun nasıl yapıldığından bahsediyor olacağım.

Bir select sorgusunun sonucunu xml olarak görebiliriz. Bunun için for xml path komutunu kullanırız.

5

Burada sonuç xml olarak gelir. Yani aşağıdaki gibi.

6

SELECT Convert(varchar,isim+’,’) FROM ilceler for xml path(”)

Dediğimizde aşağıdaki gibi virgül ile yanyana yazdırılan değerler görürüz.

7

select *,

(select convert(varchar,isim+’,’) from ilceler where il_no=iller.il_no FOR XML PATH(”)) as ILCELER

from iller

 

dediğimizde ise aşağıdaki gibi istediğimiz sonucu elde ederiz.

8